جدید: پایان نامه ارشد رشته مدیریت: بررسی مؤلفه های مؤثر بر موفقیت شعب در تجهیز منابع مالی

عنوان : مطالعه مؤلفه های مؤثر بر موفقیت شعب در تجهیز منابع مالی 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد قائمشهر

گروه مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A.”“

عنوان:

مطالعه مؤلفه های مؤثر بر موفقیت شعب در تجهیز منابع مالی

مطالعه موردی: بانک ملی استان مازندران

استاد راهنما:

دکتر سید علیرضا ابراهیمی

استاد مشاور:

دکتر ابراهیم حلاجیان

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

بانک ها یکی ازنهادهای موثر در رشد اقتصادی هستند. این بنگاههای اقتصادی با جذب سپرده های مردم و سرمایه گذاری در پروژه های اقتصادی موجب اشتغالزایی در جامعه و تأثیر مهمی در تولید ملی اعمال می کند. بانک ها به مقصود مقابله با تهدیدات و بهره گیری از فرصت ها لازم می باشد از طریق شناسایی ظرفیت های داخل (سهامداران)در جهت افزایش سرمایه بوده و یا از طروق مختلف جهت تجهیز منابع مالی خود کوشش می کنند.از این رو هدف کلی پژوهش شناخت مولفه های موثر بر موفقیت شعب بانک ملی استان در تجهیز منابع مالی می باشد .که در این راستا سوالات پژوهش به توضیح ذیل می باشد:مولفه های موثر بر موفقیت شعب بانک ملی استان در تجهیز منابع مالی کدامند؟ ترتیب اثرگذاری آنها چگونه می باشد ؟

نوع پژوهش از نظر هدف کاربردی می باشد و از نظر روش توصیفی پیمایشی می باشد و جامعه آماری آن شامل 16 نفر از روسای درجه یک بانک های ملی شعب استان مازندران می باشند .ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بازوبسته (مقایسه های زوجی)می باشد که پس از توزیع و تکمیل آن توسط پاسخ دهندگان ، جمع آوری گردید.سپس داده های آن به روش آمار توصیفی مورد مطالعه قرار گرفت . ضمناً از تکنیک AHP جهت رتبه بندی متغیرهای پژوهش بهره گیری گردید.

یافته های پژوهش نشان می دهد مولفه کارآمدی فناوری اطلاعات،رضایت مشتریان ، کارآمدی مدیریتی ، عوامل محیطی و کارآمدی منابع انسانی بر موفقیت شعب بانک ملی استان در تجهیز منابع مالی به ترتیب تاثیرگذار می باشند.

مقدمه:

بشر از دیرباز در اندیشه بهره گیری مفید، کارا و ثمر بخش از توانایی ها، امکانات و منابع در دسترس خود بوده می باشد. در عصر کنونی این امر بیش از هر زمان دیگری مورد توجه بسیاری از سازمان های کسب و کار قرار گرفته می باشد. زیرا که آنان از یک سو با محدودیت در منابع مواجه بوده و از سوی دیگر به دلیل تنوع نیازها با فرصت ها و تهدیداتی جزیی مواجه هستند. آنها چگونه می توانند تهدیدات را تبدیل به فرصت نمایند؟ و برای برون رفت از این تنگنا ها چه اقدام ثمر بخشی بایستی انجام داده تا منابع خود را بدرستی بهره گیری کنند.

یکی از این سازمان های کسب و کار بانک ها می باشند. بانک ها با جذب منابع مالی مردم در قالب سپرده های مختلف فرصت های جدید را برای خود در بازار پول ایجاد نموده و از طریق سرمایه گذاری های اساسی تأثیر خود را در توسعه اقتصادی اعمال می نمایند.

برای درک بیشتر از موضوع پژوهش ، در این فصل آغاز به اظهار مسأله و اهمیت و ضرورت پژوهش آن پرداخته و سپس مدل مفهومی ، اهداف و سوالات پژوهش ارائه گردید. سپس هر یک از واژه و اصطلاحات تعریف گردید.

اظهار مسأله:

بانک ها یکی از نهادهای مؤثر در رشد اقتصادی هستند. این بنگاه های اقتصادی با جذب سپرده های مردم و سرمایه گذاری آن در پروژه های اقتصادی موجب اشتغالزایی در جامعه شده و تأثیر مهمی در تولید اعمال می کنند. بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار با اخذ تصمیمات مدیریتی در جهت ساماندهی حجم پول در جامعه بوده واز طریق سیاست های پولی مناسب در تنظیم بازار پول تأثیر آفرینی می نمایند. از سوی دیگر نهادهای مزبور به مقصود رقابتی کردن بانک های دولتی اقدام به تأسیس بانک های خصوصی و به ساماندهی مؤسسات اعتباری و مالی پرداخته اند. تا پاسخ گوی نیازهای متنوع جامعه باشند.همچنین بانک ها به مقصود مقابله با تهدیدات و بهره گیری از فرصت ها لازم می باشد از طریق شناسایی ظرفیت های داخل (سهامداران) در جهت افزایش سرمایه بوده و یا از طریق جذب مشتریان در تجهیز منابع مالی خود کوشش نمایند. علی رغم بکارگیری روش های جدید از سوی بانک متأسفانه به دلیل ساختاری مانند ارائه سود مشابه در بانک های دولتی و خصوصی رقابت آنان با مشکل مواجه شده و در واقع برای سپرده گذاران این ذهنیت را به وجودآورده که تفاوت آشکاری در ارائه تسهیلات از سوی آنان نظاره نمی گردد. و این پدیده می تواند فضای رقابتی آنان را با آسیب های جدی مواجه نماید. بویژه افزایش هزینه های جاری بانک ها خود مزید علت شده که ضرورت تغییر از سوی آنان را دوچندان کرده می باشد. تمهیدات لازم برای برون رفت از این تهدیدات چیست؟ آنان چگونه می توانند با سازو کارهای مدیریتی ضمن کاهش هزینه ها موجبات موفقیت خود را در تجهیز منابع مالی فراهم نمایند؟

از سوی دیگر آخرین داده های ثبت شده در سایت انفورماتیک بانک ملی استان مازندران نشان می دهد که نرخ رشد جذب سپرده های مؤثر بخش خصوصی در سال 1389 نسبت به سال 1388 به میزان 18درصد می باشد. و این در شرایطی می باشد که سایر بانک های دولتی در استان به میزان 14درصد رشد داشته که خود نشان دهنده افزایش جذب سپرده از سوی بانک ملی می باشد.(پیوست 1) این موفقیت ریشه در چه عواملی دارد؟ آیا این عوامل از نوع انسانی می باشد؟ یا عوامل دیگری سبب موفقیت شعب بانک ملی در تجهیز منابع شده می باشد؟

اهمیت و ضرورت پژوهش:

بانک ها مانند هر بنگاه اقتصادی دیگری به دنبال کسب سود بوده و برای این مقصود اولین مسأله مهم آنان چگونگی جذب منابع مالی می باشد. از سوی دیگر مطالعات نظری نشان می دهد که بنگاه های اقتصادی برای تأمین مالی از منابع داخلی به اشکال متعدد مانند سود انباشته و فروش دارائی های کم بازده بهره گیری می کنند در صورت کافی نبودن منابع داخلی از منابع خارجی (بازار پول و سرمایه) از قبیل دریافت وام (استقراض)، اوراق قرضه و انتشار سهام برای تأمین مالی خود بهره گیری می کنند. این در حالی می باشد که بانک های تجاری اکثراً برای تأمین منابع مالی خود از سپرده، مشتریان بهره گیری می کنند این سپرده به اشکال مختلف، مانند قرض الحسنه جاری ، پس انداز، کوتاه مدت ، سپرده سرمایه بلند مدت در بانک ها وجود داشتند که مانند خون در درون شریان های بانک موجب بقای سازمانی این سازمان عظیم می گردد.

از این رو با در نظر داشتن رویکردهای جدید در ساختار شورای پول و اعتبار که منجر به تأسیس بانک های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری شده می باشد موجبات فضای رقابتی را در بازار پول و سرمایه ممکن ساخته و اثراتی را بر نظام بانکی دولتی مانند بانک ملی استان مازندران برای جذب منابع مالی جدید به وجودآورده می باشد. بطوریکه این بانک در مقایسه با سایر نهادهای پولی و مالی استان با جذب انواع سپرده های مردم در قالب سپرده قرض الحسنه جاری، پس انداز ،کوتاه مدت و بلند مدت در سال 1389 جمعاً به میزان 16616615 میلیون در تجهیز منابع اقدام کرده می باشد. که در مقایسه با سایر بانک های دولتی استان از فعالیت نسبتاً خوبی برخوردار بوده می باشد. (پیوست شماره2)

پس برای حفظ این موقعیت لازم است، مدیران شعب بانک های استان همواره به ساز و کارهای جدید در تجهیز منابع اندیشیده تا از دور رقابت خارج نشوند. اگر این طور نباشد کوتاهی و قصور در تصمیمات اساسی ممکن می باشد بانک ها را با چالش های جدی مواجه نماید. لذا شناخت صحیح از عوامل کلیدی موفقیت شعب بانک در تجهیز منابع مالی مهم می باشد.

مدل مفهومی پژوهش:

مدل مفهومی این پژوهش، حاصل مطالعات کتابخانه ای و با مراجعه به کارشناسان خبره[1] بوده که این مدل با در نظر داشتن نظریات چن[2] متشکل از عوامل کلیدی موفقیت[3] که شامل کارآمدی مدیریتی، کارآمدی منابع انسانی، کارآمدی فناوری اطلاعات و ارتباطات، رضایت مشتریان و عوامل محیطی تعیین گردید.

  1. export
  2. chen
  3. شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
  4. CSF

تعداد صفحه : 48

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان