دانلود فرمت ورد: پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی: بررسي ميزان آگاهي و استفاده مديران از سيستم‌هاي اطلاعات مديريت در فرايند تصميم‌گيري در سازمان‌هاي دولتي

عنوان : بررسي ميزان آگاهي و بهره گیری مديران از سيستم‌هاي اطلاعات مديريت در فرايند تصميم‌گيري در سازمان‌هاي دولتي

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد سنندج

پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد

رشته مديريت اجرايي

عنوان پژوهش:

بررسي ميزان آگاهي و بهره گیری مديران از سيستم‌هاي اطلاعات مديريت در فرايند تصميم‌گيري در سازمان‌هاي دولتي استان ايلام و عوامل موثر بر آن

استاد راهنما:

جناب آقاي دكتر حسين مهدي‌زاده

استاد مشاور:

جناب آقاي دكتر هيوا فاروقي

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فصل اول: كليات پژوهش

1- 1 مقدمه…………………………. 2

2-1 بيان مساله…………………………. 3

3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش………………………….. 5

4-1 اهداف پژوهش………………………….. 6

6-1 فرضیه های پژوهش………………………….. 7

1-6-1 فرضیه اصلی اول………………………….. 7

2-6-1 فرضیه اصلی دوم…………………………. 8

7-1 تعریف نظري واژه ها و متغيرهاي پژوهش……………….. 9

8-1 تعریف عملياتي متغيرها………………………… 10

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش

1-2 مقدمه…………………………. 13

2-2 طبقه‌بندي مديران در سازمان‌ها………………………… 13

3-2 سطوح مختلف تصميم‌گيرندگان مديريتي………………………….. 13

4-2 ديدگاه‌هاي مطروحه در خصوص مديران………………………….. 14

5-2 معيار تعريف اطلاعات خوب براي مديران………………………….. 14

6-2 تأثیر‌هاي مديريتي و سيستم‌هاي اطلاعات حمايتي……………….. 14

7-2 مديران، تصميم‌گيري و سيستم‌هاي اطلاعاتي……………………. 16

8-2 مدل فردي تصميم‌گيري و سيستم‌هاي اطلاعاتي………………… 17

9-2 تصمیم گیری در سازمانها………………………… 17

1-9-2 شرایط تصمیم مدیران………………………….. 17

2-9-2 تئوری های تصمیم گیری………………………….. 17

3-9-2 تئوری کلاسیک تصمیم گیری………………………….. 18

4-9-2 تئوری رفتاری تصمیم گیری………………………….. 18

5-9-2 بصیرت ، قضاوت و پایبندی به اقدام گذشته………………. 18

6-9-2 یابندگی قضاوتی………………………….. 19

7-9-2 قاطعیت در تصمیم گیری………………………….. 19

8-9-2 استراتژی درگیر کردن دیگران در تصمیم گیری……………….. 19

1-8-9-2 تصمیمات فردی ، تصمیمات مشورتی و تصمیمات گروهی……….. 19

2-8-9-2 مدیریت در قرن 21 جایگاه خاصی برای دو سياست کلان قائل می باشد……… 19

10-2 انواع اطلاعات…………………………… 20

1-10-2 طبقه‌بندي اطلاعات از نظر كاربرد…………………………. 20

2-10-2 طبقه‌بندي اطلاعات از نظر سطوح سازماني………………………….. 21

11-2 تأثیر استراتژیک اطلاعات…………………………… 22

1-11-2 سیستمها………………………… 23

2-11-2 روش سیستم ها و دیدگاه سیستمی………………………….. 23

3-11-2 چرخه حیات سیستم………………………….. 23

4-11-2 اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی……………… 24

5-11-2 سیستمهای اطلاعاتی………………………….. 24

12-2 کاربرد مدیریت…………………………… 25

1-12-2 مشارکت بیشتر در تصمیم گیری………………………….. 25

2-12-2 افزایش سرعت در تصمیم گیري………………………….. 25

3-12-2 افزایش سرعت در شناسائی مسائل………………………….. 25

13-2 طرح ریزی سازمان………………………….. 25

1-13-2 کاهش ارتقاع هرم سازمان………………………….. 26

2-13-2 تمرکز یا عدم تمرکز بیشتر…………………………. 26

3-13-2 بهبود هماهنگی………………………….. 26

4-13-2 توضیح دقیق تری از وظایف…………………………… 26

5-13-2 افزایش کارکنان متخصص……………………………. 27

14-2 سیستم های اطلاعاتی مدیریت………………………….. 27

15-2 طبقه‌بندي سيستم‌هاي اطلاعاتي………………………….. 27

1-15-2 طبقه‌بندي سيستم‌هاي اطلاعاتي از نظر ماهيت…………………………… 27

2-15-2 طبقه‌بندي سيستم‌هاي اطلاعاتي از نظر ساختار………………………… 28

3-15-2 طبقه‌‌بندي سيستم‌هاي اطلاعاتي از نظر كاربرد…………………………. 28

1-3-15-2 سيستم‌هاي اطلاعات پشتيبان مديريت…………………………… 29

1-1-3-15-2 سيستم‌هاي اطلاعات مديريتي………………………….. 29

2-1-3-15-2 سيستم‌هاي اطلاعات توليد گزارش……………………………. 29

3-1-3-15-2 سيستم‌هاي اطلاعات مديران ارشد…………………………. 30

4-1-3-15-2 سيستم‌هاي اطلاعات استراتژيك……………………………. 30

5-1-3-15-2 سيستم‌هاي اطلاعات پشتيبان تصميم………………………….. 30

6-1-3-15-2سيستم‌هاي پردازش تبادلات يا تراكنش‌ها………………………… 32

2-3-15-2 سيستم‌هاي اطلاعات پشتيبان عمليات…………………………… 32

1-2-3-15-2سيستم‌هاي اطلاعات اداري………………………….. 32

2-2-3-15-2 سيستم‌هاي اطلاعات مديريت منابع انساني…………………. 33

3-2-3-15-2سيستم‌هاي اطلاعات حسابداري………………………….. 34

4-2-3-15-2 سيستم‌هاي اطلاعات تجاري………………………….. 35

5-2-3-15-2 سيستم‌هاي اطلاعات توليد…………………………. 36

6-2-3-15-2سيستم اطلاعات جغرافيايي………………………….. 36

7-2-3-15-2 سيستم‌هاي اطلاعات اسنادي………………………….. 37

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-3-15-2سيستمهاي كسب و كار الكترونيكي سازمان…………… 37

1-3-3-15-2 برنامه‌ريزي منابع سازمان………………………….. 37

2-3-3-15-2 مديريت ارتباط با مشتري………………………….. 39

3-3-3-15-2 مديريت زنجيره تأمين………………………….. 41

4-3-3-15-2 سيستم‌هاي همكاري سازمان………………………….. 42

16-2پيشينة پژوهش……………………………. 45

1-16-2 پژوهشات صورت گرفته در داخل كشور …………………………45

2-16-2 پژوهشات صورت گرفته در خارج كشور………………………… 48

فصل سوم: روش شناسي پژوهش

1-3 مقدمه…………………………. 54

2-3 نوع و روش پژوهش………………………….. 54

3-3 مباني تئوريك پژوهش……………………………. 54

4-3 مدل مفهومي پژوهش……………………………. 57

5-3 متغيرهاي پژوهش……………………………. 58

1-5-3 متغير وابسته…………………………. 58

2-5-3 متغير مستقل………………………….. 58

6-3 روش و تكنيك جمع آوري اطلاعات…………….. 58

1-6-3 مشخصات پرسشنامه…………………………. 58

7-3 روایی و پایانی ابزار………………………… 59

1-7-3 روایی / اعتبار………………………… 59

2-7-3 پایايی………………………….. 59

8–3 جامعه آماري، حجم نمونه و روش نمونه گيري…………. 61

9-3 قلمرو پژوهش………………………….. 61

10-3 روش تجزيه و تحليل اطلاعات…………………………… 61

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

1-4 مقدمه…………………………. 64

2-4 بررسي ویژگی های جمعيت شناختي………………………….. 65

1-2-4 جنسیت…………………………… 65

2-2-4 سطح تحصیلات…………………………… 66

3-2-4 جايگاه سازماني………………………….. 67

4-2-4 سن………………………….. 68

5-2-4 سابقه خدمت…………………………… 69

3-4 بررسي شاخص هاي مربوط به متغيرهای پژوهش………………… 70

1-3-4 مطالعه شاخص های مولفه آشنايي………………………….. 70

2-3-4 مطالعه شاخص های مولفه در دسترس بودن………………………….. 71

3-3-4 مطالعه شاخص های مولفه توانايي………………………….. 72

4-3-4 مطالعه شاخص های مولفه كاربرد MIS…………………………..

5-3-4 مطالعه شاخص های مولفه آگاهي مدير…………………………. 74

6-3-4 مطالعه شاخص های مولفه حمايت مدير…………………………. 75

7-3-4 مطالعه شاخص های مولفه حمايت مالي………………………….. 76

8-3-4بررسی شاخص های مولفه سازمان يادگيرنده………………………… 77

9-3-4بررسی شاخص های مولفه حمايت سازماني………………………….. 78

10-3-4 مطالعه شاخص های مولفه شيوه تصميم گيري مديران…………. 79

11-3-4 مطالعه شاخص های مولفه قصد كاربرد MIS…………………………..

12-3-4 مطالعه شاخص های مولفه كاربرد كامپيوتر…………………………. 81

13-3-4 مطالعه شاخص های مولفه كاربرد اينترنت…………………………… 81

14-3-4 مطالعه شاخص های مولفه اعتقاد به اثربخشي………………………….. 82

4-4 بررسي نرمال بودن متغيرها………………………… 83

5-4 نتایج آزمون t…………………………

1-5-4 آزمون t براي مقايسه ميزان كاربرد MIS در مديران…………………. 84

6-4مقايسه ميزان بهره گیری گروههاي مختلف مديران از MIS…………………

8-4آزمون همبستگی اسپیرمن بین متغیرها …………………………93

1-8-4 سن………………………….. 93

2-8-4 سابقه خدمت…………………………… 93

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

3-8-4 در دسترس بودن………………………….. 94

4-8-4 آگاهي مدير…………………………. 94

5-8-4 حمايت مدير…………………………. 95

6-8-4 حمايت مالي………………………….. 95

7-8-4سازمان يادگيرنده………………………… 96

8-8-4 حمايت سازماني………………………….. 96

9-8-4 شيوه تصميم گيري مديران………………………….. 98

10-8-4 قصد كاربرد MIS…………………………..

11-8-4 كاربرد كامپيوتر…………………………. 99

12-8-4 كاربرد اينترنت…………………………… 99

13-8-4 اعتقاد به اثربخشي………………………….. 100

14-8-4آشنايي با MIS…………………………..

15-8-4 توانايي………………………….. 100

9-4آزمون تحليل رگرسيون………………………….. 101

10-4 آزمون صحت مدل برازش شده…………….. 109

11-4 اختصار آزمون فرضیه ها………………………… 112

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات پژوهش

1-5 مقدمه…………………………. 120

2-5 یافته های پژوهش………………………….. 120

1-2-5 یافته ها حاصل از ویژگی های جمعیت شناختی………………………….. 120

2-2-5 یافته های حاصل از بررسي شاخصهاي مربوط به متغيرهاي پژوهش……….. 120

3-2-5 نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیات پژوهش………………………….. 122

4-2-5 نتایج حاصل از تحليل رگرسيون………………………….. 125

5-2-5 سایر نتایج پژوهش………………………….. 125

3-5 پيشنهادات…………………………… 128

1-3-5 پیشنهادات کاربردی………………………….. 128

2-3-5 پیشنهادات به محققین آتی………………………….. 129

4-5 محدودیت های پژوهش………………………….. 130

پيوست………………………….. 131

منابع فارسی…………………………137

منابع لاتين…………………………141

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسي ميزان آگاهي و بهره گیری مديران از سيستمهاي اطلاعات مديريت در فرآيند تصميم‌گيري در سازمان‌هاي دولتي استان ايلام انجام گرفته می باشد. اين پژوهش از نظر هدف كاربردي و از نظر روش توصيفي- پيمايشي مي‌باشد. جامعه آماري پژوهش مديران و كارشناسان 83 سازمان دولتي استان ايلام بوده كه با روش نمونه‌گيري خوشه‌اي آغاز 25 سازمان انتخاب گرديد و سپس اطلاعات مورد نياز پژوهش از كليه مديران عالي و مياني آن سازمان‌ها جمع‌آوري گرديد. در مجموع حجم نمونه آماري 205 نفر بود. براي اندازه‌گيري از مدل پذيرش فناوري تغيير يافته و تئوري اقدام استدلالي بهره گیری شده می باشد. براي جمع‌آوري داده‌ها از پرسشنامه و براي تجزيه و تحليل داده‌ها، از آمار توصيفي (جدول توزيع فراواني، درصد فراواني) و آمار استنباطي (آزمون كولموگروف- اسميرنف، آزمون t، آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن، آزمون رگرسيون چند گانه گام به گام) بهره گیری شده می باشد. نتايج حاصل از پژوهش نشان داد تفاوت معناداري بين دو گروه مديران زن و مرد در بهره گیری از سيستم اطلاعات مديريت وجود ندارد. همچنين بين گروه‌هاي با سطوح جايگاه سازماني متفاوت در بهره گیری از آن نيز تفاوتي نظاره نشد. همچنين بين ميزان بهره گیری مديران از MIS بر اساس گروه‌هاي سني تفاوت هست به گونه‌اي كه مديران مسن‌تر كمتر از MIS بهره گیری مي‌كنند و بين ميزان بهره گیری از MIS بر اساس گروه‌هاي سابقه خدمت تفاوت هست. تحليل رگرسيوني گام به گام حاكي از اين می باشد كه شش عامل حمايت سازماني، حمايت مالي، كاربرد اينترنت، حمايت مدير ارشد، در دسترس بودن و اعتقاد به اثربخشي به عنوان مهمترين عوامل موثر بر بكارگيري MIS مي‌توانند يك مدل قابل اتكا براي برآورد ميزان كاربرد MIS ارائه نمايند.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

در شرایط دائماً در حال تغییر ما نیز بایستی تغییر نمائیم وگرنه بهای سنگینی بابت عدم تغییر پرداخت خواهیم نمود. سازمان[1]ها را در عصر جدید از بکارگیری سیستمهای کامپیوتری و تکنولوژی اطلاعات و رسانه های پیش رفته گریزی نیست و آینده از آن آنانی می باشد که با شناخت دقیق و صحیح، محاسن و معایب این سیستم ها را موشکافانه مورد نظر قرار داده و از تجربه دیگران درس بگیرند بدون اینکه هزینه های آن تجربه را مجدداً تقبل نمایند. تصمیم گیری يعني آن چیز که که مدیران در سطوح مختلف سازمان انجام می دهند و همواره در فضای آن حرکت      می نمایند، تصمیم گیری را می توان جمع آوری و پردازش اطلاعات در نظر گرفت (صرافی زاده، 1383). طریقه مستمر و رو به رشد و تحول در شئون مختلف حيات اجتماعي بشر و پيشرفتهاي شگرف و عميق علوم و فنون گوناگون، موجبات تحول ساختارهاي سازماني را از اشكال سنتي به سوي ساختارهاي پيچيده تر و تخصصي فراهم آورده می باشد. امروزه به مقصود اداره صحيح سازمان و اتخاذ تصميمات منطقي و درست توسط مديران، ايجاد سيستم اطلاعات مديريت امري اجتناب ناپذير می باشد (صداقت و همكاران، 1388). داشتن اطلاعات دقیق ، مرتبط و به هنگام و سریع باعث بالا رفتن سرعت و دقت تصمیم گیری شده و جلوی انتخاب بسیاری از تصمیمات نادرست را خواهد گرفت. مدیران به مقصود روبرو شدن با محیط و تحقق اهداف سازمانی خود با مد نظر قرار دادن متغیرهای محیطی ضرورتاً بایستی محیط را تحلیل و متغیرهای آن شناسائی و تدبیر مناسب در برخورد با آنها اتخاذ نمایند. این امر مستلزم برخورداری از اطلاعات به هنگام درون و برون سازمانی و نیز امکان بهره برداری بهینه از آنها را دارد (کستلز، 1386).

سیستم اطلاعات مديريت تاثیر بسزایی در صحت، دقت، اقتصادي بودن و بهنگام بودن    تصمیم گیری مدیران دارد و ما را بر آن داشته تا در این پژوهش به بررسي ميزان آگاهي و بهره گیری مديران از سيستم هاي اطلاعات مديريت[2] در فرآيند تصميم گيري در سازمان های دولتی استان ايلام بپردازيم. در اين فصل بيان مساله پژوهش، اهميت و ضرورت پژوهش، اهداف و فرضيه هاي پژوهش، تعاريف نظري و عملياتي متغيرها مورد بررسي قرار مي گيرند.

2-1 بيان مساله

يك از نام‌هاي دوره كنوني زندگي بشر، عصر اطلاعات و ارتباطات می باشد. علت اين نام‌گذاري در واقع به خاطر توجه بسيار زياد و فعاليت‌هاي گسترده‌اي می باشد كه در اين دوران در زمينه جمع‌آوري، پردازش و انتقال اطلاعات انجام گرفته و مي‌گيرد. در عصر حاضر، مديران نياز پيدا كرده‌اند كه اطلاعات مربوط به اموري را كه با آن سر و كار دارند بشناسند، گردآوري و تحليل كنند، سازمان بدهند و با مراعات سه عامل مهم سرعت، دقت و هزينه، كه در همه فعاليت‌هاي عصر ما بدون استثناء ديده مي‌گردد، آن را مبادله كنند (طالقاني، 1382). فقر و ضعف اطلاعات موجب مي‌گردد كه نظام مديريت نه تنها تصوير درست و كاملي از آينده نداشته باشد، بلكه حتي نتواند قوت و ضعف و وضع گذشته و موجود سازمان را درست و كامل بشناسد. در نتيجه نه مي‌تواند هدف‌گذاري صحيح بكند و نه قادر می باشد فعاليت‌هاي مناسبي را براي نظام مديريت طراحي نمايد و پيرو اين امر از منابع سازمان بهره گیری بهينه نخواهند گردید. از اين رو مي‌توان يكي از عمده‌ترين دلايل عدم كارايي و عدم موفقيت‌ نظام مديريت در ايران را تصميم‌گيري ضعيف يا غلط و بي‌موقع مديريت به علت وجود اطلاعات كافي و مناسب دانست و اين موضوع مي‌تواند به دليل اهميت كافي قائل نشدن براي اطلاعات مناسب و دقيق، صحيح، قابل اعتماد، به هنگام و كامل باشد. هدفگذاري به گونه كلي براساس شناخت صحيح و دقيق وضعيت موجود و تجسم منطقي و معقول از چشم‌اندازهاي آينده سازمان مي‌تواند محقق گردد. بنابراين چنانچه مديران از اين تحول غفلت كرده و طرح بلند مدت خود را مبتني بر تجهيزات ناسازگار با اين فناوري جديد تعريف كنند، دچار مشكلات جبران ناپذيري خواهند گردید (بدرقه، 1389).

همچنين عدم توجه دقيق و علمي مديران استان به عوامل مهم برنامه‌‌ريزي زیرا نيازسنجي، تأمين نيروي متخصص، تقسيم‌كار، زمان‌بندي، تجهيزات موردنياز و استانداردها، سبب شكست پروژه اطلاعاتي مي‌گردد. اغلب مديران سازمانهاي دولتي با انبوهي از داده‌ها و يا طوماري از سوابق اطلاعاتي روبرو هستند كه براي آنها در تصميم‌گيري، برنامه‌‌ريزي، سازما‌ن‌دهي و كنترل و هدايت صحيح و مطلوب‌، تأثير چنداني ندارد. مجموعه اين عوامل وابسته به هم، موجب مي‌شوند كه سازمان‌ها همواره از بحران‌ اطلاعاتي به وجودآمده در عذاب باشند و اين در حالي می باشد كه خود نيز متوجه اين فقدان و مشكل نيستند. نظام مديريت اطلاعات، سيستم سازمان يافته و ابزار مناسبي می باشد كه اطلاعات صحيح و اختصار شده را در موقع مناسب به تصميم‌گيرندگان سازمان ارائه داده و امكان‌ تصميم‌گيري صحيح و دقيق را براي مديران سازمان فراهم مي‌سازد. هدف نهايي از ايجاد اين سيستم گردآوري، پالايش، تجزيه و تحليل، پردازش، فشرده و تخليص كردن، ذخيره كردن و سرانجام انتقال تمامي اطلاعاتي گذشته و حال سازمان‌ها و پديده‌هاي مرتبط با آنها، در يك بانك اطلاعاتي متمركز با امكان‌ دسترسي سريع براي مديران آنها می باشد (منبع قبلي).

از نظر تاريخي، سير تحولات سيستم‌هاي اطلاعاتي و رويكردهاي مرتبط با آنها را مي‌توان به چند دوره تقسيم كرد. دوره‌ي اول به دوران كلاسيك و يا سنتي كه هنوز كامپيوتر اختراع نشده بود و سيستم‌هاي اطلاعاتي همگي مبتني بر كاغذ و تبادل دستي پرونده‌ها بودند، مربوط مي‌گردد. رويكرد حاكم در اين دوره، بوروكراسي اداري بود. دوره‌ي دوم كه با ابداع كامپيوترها در اواخر نيمه‌ي اول قرن بيستم شروع گردید، آغاز طراحي و بكارگيري سيستم‌هاي اطلاعاتي اتوماتيك محسوب مي‌گردد. با ساخت و رواج كامپيوترهاي بزرگ در سازمان‌ها، بسياري از كارها و محاسبات به صورت خودكار انجام مي‌گردید، ولي از آنجايي كه اين كامپيوترها در دسترس همه نبودند، از اين‌رو سيستم‌هاي اطلاعاتي اغلب با رويكرد متمركز طراحي و ايجاد مي‌شدند. دوره‌ي سوم با توسعه و رسوخ گسترده‌ي كامپيوترهاي شخصي در سال‌هاي 1980 در تمامي ابعاد زندگي، سيستم‌هاي اطلاعاتي گرايش محسوسي به سمت عدم تمركز از نوع اتميزه[3] پيدا كردند كه نوع خاصي از مدل استقرار و معماري جزيره‌اي و يا به عبارتي تكه تكه شده با اجزاي پراكنده محسوب مي‌گردد. دوره‌ي چهارم با رشد و توسعه‌ي شبكه‌هاي كامپيوتري و به ويژه اينترنت در دهه‌ي 1990 امكان يكپارچه‌سازي و پيوند ميليون‌ها كامپيوتر و سيستم اطلاعاتي در سراسر جهان فراهم گردید (محمودي، 1386).

اين پژوهش به دنبال آن می باشد كه تعيين نمايد مديران دستگاههاي دولتي استان ايلام تا چه اندازه از سيستم اطلاعات مديريت آگاهي دارند و از آن به چه ميزان در فرآيند تصميم گيري بهره گیری مي نمايند؟ و آيا از اين نظر بين گروههاي مختلف مديران تفاوت هست يا خير ؟ و در نهايت سعي در شناسايي برخي عوامل موثر بر كاربرد MIS مي گردد.

3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش

مي‌توان تأثیر سيستم‌هاي مديريت اطلاعات را به سان كار قلب در بدن بشر دانست. اطلاعات، خون و سيستم اطلاعاتي قلب می باشد. قلب وظيفه رساندن خون تميز به تمام اجزاي بدن بشر را مانند مغز بر عهده دارد. در زمان ضرورت، قلب سريعتر كار مي‌كند، آن را پردازش مي‌كند و خون كافي به مقصد مي‌رسد و نيازهاي كلي و جزئي بدن آدمي را برآورده مي‌سازد (رنجي جيفرودي، 1388). MIS نيز دقيقاً اين تأثیر را براي سازمان بازي مي‌كند. اين سيستم تضمين مي‌كند كه داده‌هاي مناسب از منابع مختلف جمع‌آوري و پردازش شوند و به تمام مقاصدي كه به آن داده‌ها نياز می باشد ارسال گردند. با در نظر داشتن اين كه سيستم‌هاي اطلاعاتي رايج در سازمان‌هاي كشور‌هاي توسعه يافته، به گونه مناسبي در خدمت مديران اين گونه سازمان‌ها قرار دارند، و از طرفي در اقدام ملاحظه مي‌گردد عليرغم قابليت‌هاي مناسبي كه در اين ابزارهاي خوب به نحو شايسته‌اي از آنها بهره گیری نمي‌گردد، لذا هدف از اين پژوهش تعيين ميزان بكارگيري سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريتي در سازمانهاي دولتي استان ايلام و شناسايي برخي عوامل موثر بر آن می باشد. متأسفانه در گذشته از اين سيستم در اقدام كمتر در سازمان‌هاي دولتي بهره گیری گرديده و اخيراً نيز كه توجه برخي از سازمان‌ها به بكارگيري از اين سيستم‌ها معطوف شده، در اقدام با موانعي موجه گرديده‌اند كه آنها را دچار سرخوردگي، سردرگمي و بعضاً مشكلات بيشتري نسبت به گذشته نموده می باشد. عليرغم همه اين موارد نيز متأسفانه بررسي و پژوهش جامعي در اين مورد به اقدام نيامده می باشد. سازمانهاي دولتي ايران و به تبع آن استان ايلام از پايين بودن بهره‌وري رنج مي‌برند و بسياري از مسئولين کوشش‌هايي جهت يافتن راه‌كارهاي مناسب براي رفع اين مشكل داشته‌اند. به نظر مي‌رسد بهره‌گيري مناسب از سيستم‌هاي اطلاعات مديريتي به مقصود بهبود مديريت مديران و افزايش بهره‌وري آنان، مي‌تواند يكي از اين راه‌ كارها باشد. اما به دليل ويژگي‌هاي خاصي كه براي اين سازمان‌ها حاكم مي‌باشد، به ويژه مسائل و مشكلاتي كه از بعد فرهنگي و اجتماعي، در اين سازمان‌ها و به خصوص نيروي انساني شاغل در آنها (اعم از مديران و كاركنان) هست، كاربرد اين ابزار به سادگي امكان‌پذير نيست و در اقدام نيز نظاره گرديده كه كمتر سازمان‌ دولتي بوده می باشد كه توانسته باشد از اين سيستم‌ها به نحو كارآمدي بهره گیری نموده باشد. لذا در صورتي كه بتوان با انجام تحقيقاتي، راه‌كارهايي براي بهره گیری اثربخش از اين سيستم‌ها ارائه نمود، قطعاً گام مفيدي در حل معضلات سازمان‌هاي دولتي برداشته شده می باشد و بدين لحاظ اين پژوهش مي‌تواند از اهميت مناسبي برخوردار باشد، به ويژه آن كه تا كنون پژوهش جامعي در كشور، در اين خصوص به اقدام نيامده می باشد.

اختصار آن كه اگر يك نمونه مناسب نظري كه موارد زير را در آن مورد توجه قرار داد ارائه گردد، گامي مؤثر در راستاي بهبود پژوهشهاي نظري و كاربردي مديريت در ايران برداشته شده می باشد.

1- انجام يك پژوهش نظري و كاربردي در سازمانهاي دولتي

2- اصلاح روش اداره سازمانهاي دولتي در ايران واعمال مديريت موفق و موثر بر آنها، از طريق بكارگيري مناسب سيستم‌هاي اطلاعات مديريت .

3- بررسي عوامل تأثيرگذار بر طراحي، استقرار و بكارگيري سيستم‌هاي اطلاعات مديريتي در سازمان

[1] Organization

[2] Management Information Systems (MIS)

[3] – Atomized Or Fragmented

تعداد صفحه : 157

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان